Aanbieder van opleidingen voor professionals op het gebied van meervoudige (psychiatrische) problemen bij kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

Leergang integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleemgedrag’: De STIP-Methode

Op 20 maart 2023 start de 8e leergang gericht op interdisciplinaire, integrale preventie en behandeling in de psychogeriatrie en psychiatrie bij kwetsbare ouderen en (over) belaste mantelzorgers. 

Introductie

De aandacht is gericht op zowel de behoeften/mogelijkheden (preventie) als de beperkingen (behandeling) van de individuele persoon plus mantelzorg. De leergang kwalificeert tot Teacher in de STIP-Methode. Kijk voor meer informatie op de website van de STIP-Methode (www.stipmethode.nl). De STIP-Methode is gebaseerd op de drie wetenschappelijk bewezen, werkzame interventieprogramma’s (Sta op, Grip op gedrag, Integrale Revalidatie en Rehabilitatie, ook wel IRR) uit de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso, NIP en V&VN uit 2018. De methode speelt ook een belangrijke rol bij zogenaamde Dzep-, Gerontopsychiatrische- en Korsakov afdelingen.

Waarom kiezen voor deze opleiding?

Deze interprofessionele klinische leergang is de essentie van geïntegreerd werken in de (psycho) geriatrische psychiatrie (18-20 dagdelen):

 • Alle stappen van het klinisch redeneren bij probleemgedrag komen aan bod
 • Sterk praktijkgericht met een stevige theoretische basis
 • Psychotherapeutische invalshoek (meest werkzaam) in een Stepped Care procedure
 • Past naadloos binnen de richtlijn Probleemgedrag van Verenso/NIP, 2018; en gaat verder
 • Bewust worden van de eigen lacunes ofwel je eigen leer-agenda voor de toekomst
 • Teachers vaardigheden in de STIP-Methode
 • Groot aantal accreditatiepunten

Programma en toetsing

De leergang bestaat uit 20 dagdelen en de volgende onderwerpen staan hierbij centraal: 

 1. Introductie / start begeleide intervisie / intro eindopdracht / Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie
 2. Introductie integrale (bio-psycho-sociale) psychodynamica
 3. STIP-Methode inclusief ‘Stepped Care’: psychotherapeutisch behandelproces, interventies en therapeutische relatie
 4. Sociale levensgeschiedenis: systeemfactoren en sociotherapeutisch klimaat
 5. Seksualiteit (intimiteit en seksualiteit bij kwetsbare ouderen)
 6. Cognitieve functiestoornissen / dementie
 7. Depressie – Apathie, Angst en Paniek
 8. Agressie en psychose
 9. Tussenevaluatie intervisie en eindopdracht
 10. Somatisch-symptoom stoornissen
 11. Delier en andere somatische factoren
 12. Paramedische-/ vak therapieën
 13. Belevingsgerichte zorg (Stepped Care 3)
 14. Psychotherapie en mantelzorger (systeemtherapie) (Stepped Care 4)
 15. Persoonlijkheidsstoornissen
 16. ‘Personalised’ psychofarmaca i.c.m. psychiatrische benadering
 17. Implementatie volgens Kotter
 18. Intervisie terugkomdag / presentatie eindopdracht (Toetsing)
 19. Afsluiting, evaluatie en diplomering
 20. Terugkomdag met casuïstiek en intervisie

Doelstelling

Aan het einde van de opleiding zijn de volgende doelen bereikt:

 • Het ontwikkelen en versterken van de eigen professionele vaardigheden, ten aanzien van interdisciplinaire psychogeriatrische/psychiatrische preventie, behandeling en zorg in klinische en ambulante setting
 • Deelnemers weten de DSA-scan te hanteren met betrekking tot ziekte en functiekenmerken gericht op het persoonsgericht en interdisciplinair werken. Hiervan maakt het omgaan met kennisverschillen tussen disciplines deel uit. DSA (Dynamische Systeem Analyse) is een integrale scan-methode om het werken met (psycho)geriatrische/psychiatrische kwetsbare ouderen overzichtelijk en daarmee eenvoudiger te maken
 • Het optimaliseren van een preventie- en interventiegerichte attitude vanuit respect voor, en gelijkwaardigheid aan de kwetsbare oudere met psychogeriatrische /psychiatrische problematiek waarbij de problemen en mogelijkheden van de cliënt en zijn systeem centraal worden gesteld
 • Het bieden van ruimte om vanuit persoonlijke motieven gekoppeld aan positie en deskundigheid een eigen professionele bijdrage te leveren aan de leergang
 • Het aanleren en oefenen van Teachers vaardigheden van de STIP-Methode in interdisciplinair verband

Accreditatie

Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma. Deze opleiding is geaccrediteerd door:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) voor 40 punten
 • Accreditatiebureau – FGzPt voor 30 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 54 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor 54 punten
 • Accreditatiebureau NIP-Eerstelijns psychologie voor 90 punten

Deze scholing is geaccrediteerd voor de volgende deskundigheidsgebieden: 

 • Dementieverpleegkunde
 • Geriatrie-Gerontologie
 • GGZ
 • Neuro
 • Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
 • Praktijkverpleegkunde

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE:  https://www.breederode.nl/kies-cohort/95/leergang-integrale-psycho-geriatrische-psychiatrie-voor-probleemgedrag

In de reguliere primaire opleidingen binnen de gezondheidszorg wordt relatief weinig aandacht geschonken aan de psychiatrische problemen van kwetsbare ouderen. Kennis, kunde en vaardigheden schieten daardoor in de dagelijkse praktijk tekort. De belevingsgerichte zorg (realiteit en oriëntatietraining, validation, snoezelen en dergelijke), heeft  aanvulling nodig door psychotherapeutische interventies – aangepast aan het niveau van de  dementie – zo is wetenschappelijk aangetoond.

In de problematiek van dementie en overige cognitieve aandoeningen vormen de stemmings- en gedragsproblemen de belangrijkste factor. Ook als het gaat om de ervaren overbelasting van de mantelzorg in samenhang met een laag competentiegevoel. Tot de cognitieve aandoeningen rekenen we onder meer de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, dementie op jongere leeftijd, Korsakov, Lewy Body Dementie, Frontotemporaal Dementie (Pick) en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Stichting Wetenschap Balans gaat uit van een ‘stepped care’ model en richt zich hierbij met name op stap 3 (belevingsgerichte zorg) en stap 4 (psychotherapeutische interventies, plus of min ‘personalised’ psychofarmaca). De lichtere gevallen volgen stap 1 Presentie, empathie en respect en 2 Regelmaat, rust en reinheid afgestemd op de individuele persoon.

Ernstige stemmings- en gedragsproblemen worden vaak aangepakt met belevingsgerichte zorg (realiteit en oriëntatietraining, validation, snoezelen en dergelijke), maar dit is meestal niet voldoende. Het effect van psychotherapeutische interventies, aangepast aan het niveau van de dementie, heeft een aanzienlijke meerwaarde. Dit is wetenschappelijk aangetoond tot wel 100% meer effect. Om matige tot ernstige stemmings- en gedragsproblemen effectief aan te pakken is het van groot belang dat de zorgprofessionals goed hierin zijn opgeleid en geen handelingsverlegenheid ervaren.

Stichting Wetenschap Balans ontwikkelt en verzorgt onderwijs om een breed scala aan professionals in de zorg aan deze kwaliteiten te laten voldoen.

Op 28 juli 2014 is Psy-Ger-On opgegaan in Stichting Wetenschap Balans.

Stichting Wetenschap Balans biedt opleidingen voor professionals op het gebied van meervoudige (psychiatrische) problemen bij kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Stichting Wetenschap Balans ontwerpt en verzorgt onderwijs in de vorm van geaccrediteerde scholing en bijscholing voor diverse disciplines zoals verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, vaktherapeuten,  paramedici – waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten-en dementiecasemanagers. De inhoud van het onderwijs is zoveel mogelijk gebaseerd op ‘evidence based interventies’. Stichting Wetenschap Balans werkt daarbij nauw samen met professionals op verschillende vakgebieden, die als verwijzer, hulpverlener, opleider en lector een jarenlange ervaring hebben binnen de geriatrie. Die ervaring berust op zowel de intra- als de transmurale zorg voor kwetsbare ouderen m.n. lijdend aan psychiatrische problemen.

Vanuit een interdisciplinair perspectief biedt Stichting Wetenschap Balans een professioneel opleidingsaanbod. Dit aanbod is opgebouwd uit aparte modules die gericht zijn op specifieke competenties. Deze zijn te volgen door individuele professionals. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om incompany-opleidingen op maat – binnen een  instelling – toegesneden op verschillende leerniveaus te organiseren. Deze maatwerkopleiding is uitermate geschikt voor toepassing in de psychogeriatrie en ouderen-psychiatrie in. De educatieve inhoud kan zich richten op  bijscholing, maar ook onderdeel zijn van een primaire beroepsopleiding in de ouderenzorg.

Kwaliteit van leven en zelfredzaamheid vormen belangrijke centrale waarden voor kwetsbare ouderen met multipele psychiatrische problematiek. Deze waarden kunnen alleen worden gewaarborgd wanneer de hulp en behandeling in handen is van professionele behandelaars en is gericht op zowel de oudere zelf als zijn omgeving. De unieke, persoonlijke eigenschappen van de kwetsbare, oudere mens vormen het uitgangspunt voor alle scholingsactiviteiten van Stichting Wetenschap Balans.