Update vanuit STIP-Methode Project

Plan voor landelijk gecoördineerde Regionale Expertise Centra ‘Probleem’gedrag (RECP’s); 4 jaar beleidscyclus.

Op 16 maart 2023 hebben we onder dag-voorzitterschap van Marius Buiting een succesvolle werkconferentie ‘Masterplan methodische aanpak probleemgedrag bij dementie’ (conform richtlijn Verenso/NIP en V&VN, 2018) gehad in Hotel New York. Bijna alle betrokken koepelorganisaties waren aanwezig. Een beeld werd geschetst van de structureel problematische praktijk op basis van de bevindingen van het STIP-implementatie onderzoek en de voorafgaande aan de conferentie gehouden interviews met vertegenwoordigers van de relevante koepelorganisaties.

De resultaten werden herkend en besproken langs drie lijnen: 1. Implementatie 2. Tools voor de praktijk 3. Voorwaarden tot wetenschappelijke aanpak. Vervolgens werd er intensief en creatief in subgroepen over deze drie lijnen gebrainstormd. Het overkoepelende resultaat is dat een netwerk-actie-project* noodzakelijk is (vergelijk ZonMw Actieprogramma voor Verward Gedrag) om de talrijke structurele problemen gecoördineerd aan te kunnen pakken waarbij deelname van alle partijen een voorwaarde is om een zichtbare verbetering te realiseren. Alle aanwezige partijen geven unaniem aan bereid te zijn hier hun actief aandeel in te nemen. Binnenkort gaan we hierover verder in gesprek met VWS en ZonMw. Wordt vervolgd!

Dank aan alle betrokkenen voor hun waardevolle bijdrage:

De werkconferentie vond plaats in het kader van de VIMP-subsidie voor het STIP-implementatie-project die we als @Hogeschool Rotterdam hebben gekregen van @ZonMw, met ondersteuning vanuit het @Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en @Stichting Wetenschap Balans. Betrokkenen bij route naar het Masterplan zijn: @Actiz, @Verenso, @Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), @V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), @Zorgverzekeraars Nederland, @Vilans, @Trimbos-instituut, @Alzheimer Nederland, @Genero, @CCE | Centrum voor Consultatie en Expertise, @WVO Zorg, @Attent Zorg en Behandeling, @ van Maar advies. PM: @Zorg Instituut NL.

Het Masterplan wordt daarnaast begeleid door een wetenschappelijke stuurgroep.

*Voorlopige werk titel: “Actieprogramma Methodische aanpak ‘Probleem’gedrag bij dementie voor VVT-breed, VWS, OC&W” en andere organisaties die preventie, zorg en behandeling bieden. Per regio drie sub-programma’s: 1. Implementatiemethoden voor richtlijn ‘Probleem’gedrag 2. Praktische vertaling (Tools) van wetenschap naar praktijk 3. Optimalisering condities voor benutting wetenschap.

CONCEPT ORGANISATORISCHE UITGANGSPUNTEN:

Hoofd-activiteiten:

  • Implementatie: gecoördineerd op 3 niveaus per instelling
  • Scholing: voor 3 niveaus (professional/manager/bestuur-rvt)
  • Dataverzameling: essentiële praktijk-indicatoren

Organisatie:

  • Medewerkers: Per regio: Hoofd-teacher; teacher-team (teacher per thema (dagdeel); admin.-/ secretariële ondersteuning.
  • Landelijk coördinatie: Inhoudelijk-eindverantwoordelijke Super-Teacher; beleidsmedewerker; ondersteuning organisatorisch en financieel.
  • Middelen: STIP-APP; e-Learning modules STIP-Methode en GRIP; Minddistrict; Masterclasses; Brug in de Zorg (verzorgenden); landelijk platvorm incl. accreditatie faciliteit.
  • Data verzameling: ICT functionaris; Landelijk platform; analyse; rapportages; AVG.
  • Hogeschool: Data-management en -analyse; rapportages/publicaties

Governance: draagvlak en daadkracht:

De vereniging RECP’s Nederland ontwikkelt zich tot een vereniging met draagvlak en daadkracht. We kiezen voor het model van een vereniging, met een heldere rolverdeling tussen een controlerende Algemene Ledenvergadering en een strategievormend /beleidsvoerende Directie en een uitvoerend ‘Bureau’. Wetenschappelijke commissie(s) en werkgroepen helpen de directie om richting te geven aan de vereniging. En er is een grote community of practices waar professionals elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en leren. En op die manier zijn alle RECP’s bij de koers betrokken.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.