Positieve tussentijdse beoordeling STIP onderzoek

Het eerste voortgangsverslag: “De gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie” is goedgekeurd!

Hieronder de beoordeling van ZonMw.

ZonMw heeft het op 30 maart 2020 ontvangen eerste voortgangsverslag van uw project ‘De gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie, (733050864)’, goedgekeurd. ZonMw heeft het verslag met interesse gelezen. Daarnaast heeft u ons tijdens het online projectbezoek van 28 mei jl. geïnformeerd over de voortgang van uw project. Nogmaals dank voor uw interessante toelichting.

Bij de beoordeling van het voortgangsverslag zijn de volgende opmerkingen gemaakt:

  • ZonMw dankt u voor het heldere en uitvoerige verslag.
  • We complimenteren u met de tot nu toe bereikte concrete resultaten, zoals de ontwikkelde STIP methodiek en de aanpassing van de webapplicatie BPSD Care.
  • We zijn verheugd dat u de beoogde inclusie met 194 geïncludeerde cliënten, ruimschoots heeft kunnen halen.
  • Mooi te vernemen dat u de klankbordgroepen, waaraan mantelzorgers deelnemen, intensief betrekt bij de ontwikkeling van de STIP methode, evenals bij het uitvoeren van de methodische tekstanalyse en het dossieronderzoek. In samenwerking met de klankbordgroepen heeft u een beeld verkregen van de belemmerende en bevorderende factoren van implementatie.
  • Het valt ons positief op dat u ook aandacht heeft voor het onderwijs. De in de wetenschappelijke stuurgroep betrokken onderwijsinstellingen zullen vanuit hun netwerken bijdragen aan kennisverspreiding.
  • Volgens uw voortgangsverslag is het dossieronderzoek in april jl. afgerond. Graag zien we in het volgende voortgangsverslag welke verdere bevindingen hieruit zijn voortgekomen.
  • U heeft in het voortgangsverslag aangegeven dat de stuurgroep het extramuraal gebruik van de interventie heeft geagendeerd. ZonMw is hier zeer mee ingenomen en ziet graag in het volgende voortgangsverslag terug welke stappen u hierin heeft kunnen zetten.
  • In uw voortgangsverslag geeft u aan dat de beide betrokken zorginstellingen een implementatieplan zouden uitwerken om de 4 stappen van de Stepped Care en de applicatie te implementeren. ZonMw is heel benieuwd hiernaar. Kunt u ons in het volgende voortgangsverslag in grote lijnen informeren over de overeenkomsten en verschillen die uit de –plannen voor- implementatie van beide instellingen naar voren komen ? De ervaringen met implementatie zijn een interessant ‘product’ voor volgende gebruikers.
  • We zijn ingenomen met de contacten die u heeft gelegd met andere onderzoekers, zoals die van het project BEAT IT. Ook complimenteren we u met de goede samenwerking die u heeft met vele partijen, zoals LUmc, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool, zorgorganisaties (o.a. Omring), ROC en bedrijven. Hiermee ontwikkelt u een Living Lab voor E-health innovaties voor geriatrische revalidatie thuis. Daarnaast werkt u i.s.m. StudioGRZ aan het project ‘GRZ en Gedrag’. Graag worden wij in het volgende voortgangsverslag van eventuele ontwikkelingen in deze samenwerkingsverbanden op de hoogte gehouden.
  • Het is ons positief opgevallen dat u nu al aandacht heeft voor verdere implementatie van uw interventie en dat u na afloop van uw project samen met ActiZ / Verenso / NIP / V&VN op basis van onderzoeksresultaten een actieplan wil maken om verdere implementatie te faciliteren. Daarnaast zijn ook opname -of herziening- in de databank van erkende interventies langdurige zorg, opname in kennisdossiers van de zorgstandaard dementie en kennispleinen geschikte routes voor kennisbenutting van uw resultaten. ZonMw  adviseert u hiervoor vroegtijdig contacten te leggen met desbetreffende organisaties; we kunnen u informeren bijv. over contactpersonen. Uw ideeën over een vervolg op uw project zien we graag verder uitgewerkt in uw eindverslag. Graag zien we daarbij door u genoemde doelgroepen bijv. professionals) nader gespecificeerd. Deze nemen we dan mee in de VIMP procedure.

 

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.